zondag 30 mei 2010

motifs for swap on cqint

these are the motifs I made for the swap on cqinternational.
4 bigger motifs and 4 sets of 2 smaller motifs. 2 are tatted, the others are crocheted.
dit zijn de motieven die ik heb gemaakt voor de ruil van cqinternational.
4 grotere motieven en 4 setjes van 2 kleine motiefjes. 2 zijn gefrivolitéd, de rest is gehaakt.

vrijdag 28 mei 2010

my first motif on Karrin's stumpwork block

Diane made a great start on Karrin's stumpwork block. Here I am adding ferns. I've done the leaves in double cast on stitches. Made the flowers French knots with 7 mm silk ribbon. Wrapped wooden beads with variegated floss to make them look like eggs, attached them on a base of felt and surrounded them with a fluffy knitting thread. At the left you see some of the pansies Diane made.
Dit is het stumpwork blok van Karrin. Diane heeft er als eerste aan gewerkt. Nu ben ik aan de beurt. Ik heb eerst de varens gemaakt, daarna bloemen in knoopjessteek met 7 mm zijden lint. De eitjes zijn houten kralen omgewerkt met gemêleerd garen, die heb ik vastgezet op een basis van vilt waarna ik een dikke draad breigaren rondom heb vastgezet met kleine steekjes. Links zijn de viooltjes te zien die Diane heeft gemaakt.

donderdag 27 mei 2010

nog een Jugendstil textielpagina

This is the page that Kath has made for me for the arched page swap. My theme is Art Nouveau. I love this page, its totally different from the Maya's page but also a good example of the style. Thank you Kath.
Dit is de pagina die Kath voor me heeft gemaakt voor de textielpagina ruil. Mijn thema is Jugendstil. Wat een mooie pagina, het is zo anders dan die van Maya, maar ook een goed voorbeeld van deze stijl.

woensdag 19 mei 2010

experimenten

I made these charms for Jose to use for her jewelry.
Ik heb deze hangertjes gemaakt voor Jose om te gebruiken voor haar sieraden maken.

This is silk that I've colored with Neocolor II water soluble painting crayons and then painted with water. Underneath leaves I've cut out and treated the edges with a flame.
Dit is zijde die ik heb gekleurd met Neocolor II water oplosbaar krijtjes en daarna geverfd met water. Daaronder blaadjes die ik heb uitgeknipt en met een vlammetje de randjes bewerkt.

Another piece of silk also colored with Neocolor II, after adding water I've sprinkled effect salt and let it dry. I suppose its nice for making flowers.
Noge een stukje zijde ook gekleurd met Neocolor II, na het natmaken met water heb ik er effect zout over gestrooid en laten drogen. Ik denk dat het leuk is om bloemen van te maken.

maandag 17 mei 2010

1 AA en 2 ATCs

I just finished this AA, I'll send it to Ati as my AA for her for the swap on fibre fever.
Ik heb deze AA net af, die is voor Ati vanwege de AA ruil van fibre fever.

ATC # 93 and # 92 available to swap for anyone who's interested. If you want to swap, send me an email.
ATC # 93 en # 92. als je geïnteresseerd bent in een ATC ruil, deze twee zijn beschikbaar. email me als je wilt ruilen.

zondag 16 mei 2010

1 AA en 5 ATCs

This is the AA I made for Ulla for the swap on fibre fever. I have to pick a quote and get it in the mail. It was due April 1. I ironed painted vliesofix onto commercial fabric in an olive green tone on tone print. I applied white puff paint through a stencil, puffed it up with the heatgun after drying. I painted it with opaque setacolor in the color shimmer wine and immediately rubbed most of the paint off again. I love this effect and want to do more of it.
Dit is de AA die ik voor Ulla heb gemaakt voor de swap van fibre fever. Ik moet nog een quote uitzoeken en dan gauw op de bus want ik had 'm al op 1 april moeten verzenden. Ik heb geverfde vliesofix op een olijfgroen stofje in ton sur ton gestreken. Daarna met een stencil witte puff paint aangebracht en laten drogen, vervolgens met de heatgun bewerkt zodat het volume kreeg. Ik heb de puff paint beschilderd met donker paarsrode setacolor geverfd (# 66, shimmer wine) en meteen weer eraf gewreven met een stuk keukenrol. Ik vind het resultaat erg mooi en wil hier ook vaker mee aan de slag.

This is my first try of painted and rubbed puff paint. Jose loved it so I gave it to her.
Dit is m'n probeersel van geverfde en weer afgewreven puff paint. Jose vond 'm mooi, dus heeft ze 'm gekregen.

These are 4 ATCs made for the birthday ATC swap. I cut them from the textile paper collage I showed previously on my blog. ATCs 88 - 91 for Beate, Anna, Kathy and Simone.
Dit zijn 4 ATCs voor de verjaardagsruil. Ik heb ze geknipt van de textielpapiercollage die ik al eerder heb laten zien. ATCs 88 - 91 voor Beate, Anna, Kathy en Simone.

donderdag 13 mei 2010

11 mei ontvangen

I'm participating in the arched fabric page swap that started at stitchin'fingers. My theme is Jugendstil/Art Nouveau. This month it was Maya's turn to make my page and this is what she made for me. It is totally Jugendstil but also very India. A combination that I love. Its all shiny and curvy with lovely colors and beautiful stitching.
Ik doe mee met de textielpagina ruil die begon in stitchin'fingers. Mijn thema is Jugendstil/Art Nouveau. Deze maand was het de beurt van Maya om een pagina voor me te maken en dit is wat ze voor me heeft gemaakt. Het is helemaal Jugendstil maar ook zo Indiaas, een combinatie die ik prachtig vind. Het glimt en krult in mooie kleuren en fijn borduurwerk.

Also the back looks fantastic.
Ook de achterkant ziet er fantastisch uit.

On fiber fever runs another textile bookpage swap. Here my theme is autumn. Yeah, I love those colors, the falling leaves, toadstools, the smell of the forest, sunrays on the fog between the trees, the storms and coziness at home. Helga made this page for me. A very lovely, textured page in warm colors. She also made a textile PC for Jose because she loved the AA Helga made for me some time ago. Its now displayed on Jose's room. She was very happy with it.
In de fiber fever groep hebben we ook een textiel bladzijde ruil. Hier is mijn thema herfst. Origineel hè? Tja, ik ben gek op de kleuren, vallende bladeren, paddestoelen, de geur van het bos, zonnestralen op de mist tussen de boomstammen, de storms en gezelligheid in huis. Helga heeft deze pagina voor mij gemaakt. Een mooie pagina met textuur en warme kleuren. Ze heeft ook nog een textiel kaart voor Jose gemaakt omdat die helemaal weg was van de AA die ik een poosje terug van Helga kreeg. De kaart staat nu op de kamer van Jose, ze was er heel blij mee.

Some time ago Linda was looking for people who wanted to swap an ATC. I always love to swap and this is what I received from her. Lovely isn't it?
Enige tijd geleden zocht Linda mensen die een ATC wilden ruilen. Ik heb altijd interesse en dit is wat ik van haar heb ontvangen. Mooi he?

woensdag 12 mei 2010

Tegendraadse ruil

this month I was to say what I wanted from the members of Tegendraads. I chose for 6" squares without finish in the AUTUMN theme. this is all loveliness I received made by:
deze maand mocht ik zeggen wat ik wilde hebben van de leden van Tegendraads. ik heb gekozen voor blokjes van 15 x 15 cm zonder afwerking met thema HERFST. dit is al het moois dat ik mocht ontvangen gemaakt door:

Aty

Barbara

Bea

Bernadet

Els

Jettie

Mariet
Marijke S
Marijke L
Rie
Tonny

maandag 10 mei 2010

this and that

I just came across this picture at Snuzzy and I had to share it with you.
Ik kwam net deze foto tegen op Snuzzy en ik moest 'm even laten zien.

Look what arrived from Finland. This is an AA made by Helinä. I love her cq talent and the way she brought relief in it. I'd love to know the pattern for the butterflies. The next picture shows the back of the AA with the quote.
Kijk eens wat uit Finland aankwam. Deze AA is van Helinä. Ze maakt mooi cq werk en ik hou van het reliëf dat ze hierin heeft gebracht. Ik zou wat graag het patroon van de vlinders hebben. De volgende foto laat de achterkant van de AA zien met een quote.


This is an ATC I made for the textile ATC swap on stitchinfingers. Theme for April was landscape/your country. I live in the Netherlands and I love the typical Dutch pollard willows so that's what I made. I meant to iron on the tree stems with vliesofix, but then I saw Terri's beautiful trees on her blog and thought that would look way better. During the process I remembered how I hate turning small things inside out but it did work and I love how it turned out. The left willow even has thin batting for more body. The ATC went to Jennie in the UK.
Dit is een ATC die ik heb gemaakt voor de ruil van de textiel Atc groep van stitchinfingers. Het aprilthema was landschap/jouw land. Ik woon in Nederland en ik ben gek op die typisch Nederlandse knotwilgen, dus dat werd m'n onderwerp. Ik wilde de boomstammen opstrijken met vliesofix totdat ik op Terri's blog zag hoe mooi zijn haar boomstammen heeft gemaakt, prachtig, dat ziet er veel beter uit. Tijdens het maken kwam weer boven hoe een hekel ik heb aan 't omkeren van kleine dingen, maar ik heb 't voor elkaar gekregen en het ziet er geweldig uit. De linkerwilg heeft zelfs een dunne vulling om 't meer vorm te geven. De ATC is naar Jennie in Engeland gegaan.

This is an ATC I made for Linda for a private swap.
Dit is een ATC die ik voor Linda heb gemaakt voor een privé ruil.

Here's the ATC for the May swap on tatc, the theme is sea life and the ATC is already on its way to Lorna in the UK. Not a theme I would choose, but fun to make.
Dit is de ATC voor de meiruil op tatc, het thema is zeeleven en de ATC is al onderweg naar Lorna in Engeland. Niet een thema dat ik zou kiezen, maar leuk om te maken.

woensdag 5 mei 2010

so far, so good

I've been reading the instructions about making textilepaper here. I learned about it from Ati who has made it several times. I finally gathered the courage to actually make it. First I did the stamping. All stamps are my own making except the pumpkin.
Ik heb de instructies om textielpapier te maken hier gelezen. Ik had erover gehoord van Ati die het al een paar keer heeft gemaakt. Nu heb ik eindelijk de moed bijeengeraapt om het ook te gaan maken. Ik begon met stempelen. Alle stempels heb ik zelf gemaakt behalve de pompoen.

Then the wetwork started. I tore parts from an English dictionary, old music and a Japanese newspaper. I added poetry pictures and leaf skeletons. I also added some silk flowers and a piece of lace. The last 2 I removed again, the flowers were too shaped to stick well and the lace didn't stick well either. I had 2 paper napkins with nice, matching prints and colors that I tore and glued on. I finished by adding pink glitters and some paint.
Verder met het natte werk. Ik heb stukjes uit een Engels woordenboek en een Japanse krant gescheurd alsmede oude muziek. Ik heb er poëzieplaatjes bijgedaan en bladskeletten. Verder nog een paar kunstbloemen en een stuk kant. Dat wilde niet plakken, de bloemen hadden teveel reliëf en het kant was kennelijk te dik. Ik had 2 papieren servetten met leuke bijpassende afbeeldingen die ook goed kleurden, daar heb ik motiefjes uit gescheurd en opgeplakt. Als laatste heb ik roze glitter en wat verf aangebracht.


Now its drying. Cannot wait to see how it will turn out when dry. I could add some transfers with transferpaint if needed. Of course I could also sew on some silk flowers. For future projects I could also use dried weeds and flowers I think. This is fun!
Nu ligt 't te drogen. Ik kan niet wachten tot 't droog is. Ik zou nog afdrukken met transferverf kunnen maken indien nodig. Natuurlijk kan ik ook nog kunstbloemen opnaaien. Als ik dit nog een keer maak, zou ik ook gedroogde planten/bloemen kunnen gebruiken. Dit is leuk!

maandag 3 mei 2010

quilts and family

Crazy quilt round robin block with autumn theme.
Crazy quilt estafette blok met herfst thema.

This is a quilt I made quite some time ago. The top of the quilt is folded backwards. The border with brown leaves continues along the top.
Dit is een quilt die ik al een poos geleden heb gemaakt. De bovenkant van de quilt is naar achter gevouwen, de rand met bruine bladeren loopt bovenaan gewoon door.

This tiny quilt with a Goldfinch is even older that the one above.
Dit kleine quiltje met goudvink is zelfs ouder dan die hierboven.

Here's my brother Peter with dog Kayleigh.
Dit is mijn broer Peter met hond Kayleigh.

Close up of Kayleigh.
Kayleigh van dichtbij.

Thijmen, Jose and Merel making faces.
Thijmen, Jose en Merel trekken gekke bekken.

Jose has made this picture of me.
Jose heeft deze foto van mij gemaakt.

A happy couple, Abdul and Jose.
Een gelukkig stel, Abdul en Jose.

Our little family, a happy caring family.
Ons kleine gezinnetje, een gelukkige liefdevolle familie.