zaterdag 21 november 2009

experiment and stitchery


some time ago I found this gorgeous stencil with feathers. I stenciled one of the feathers onto synthetic felt using Blueberry Myrtille blue fabric paint by Tulip. I let it dry over night. Then I used the heatgun and all the felt that was not covered with paint easily melted away. I love the result. I think it'll look great for a fern if I'd use green paint. this idea calls for lots more experimenting and playing!
enige tijd geleden heb ik een schitterend sjabloom met veren gekocht. Ik heb een van de veren op synthetisch vilt gesjabloneerd met Blueberry Myrtille, blauwe textielverf van Tulip. Ik heb het een nacht laten drogen. Daarna heb ik de heatgun erop gezet en al het vilt dat niet bedekt was smolt snel weg. Ik vind het resultaat prachtig. Als ik groene verf gebruik kan ik dit als een varenblad gebruiken. Dit vraagt om meer experimentjes, wat een leuke techniek!


Carole asked if people would like to make a little stitchery for her that she could incorporate into a quilt. I love stitchery so I emailed her I'd love to. I wasn't the only one! She has sent material for the stitchery all over the world and one by one the results are getting back to her. I just finished my stitchery for her. I chose to do toadstools. My blogname paddestoelengek means toadstool crazy in English. I'm fascinated my all the small things that grow. The very idea that even the tiniest herb in a verge has a name always intrigued me. I wanted to know their names. So I soon came across toadstools and recovered their many shapes and colors. So I also started to identify them. The more you look for them, the more you find them. I even found there are medicinal toadstools and others are used for dyeing fabrics. So I became "toadstool crazy".
Carole sent the above fATC made from vintage embroidery as a thank you. isn't it lovely?
Take a look at her blog to see the other stitcheries.

Carole vroeg op haar blog of mensen voor haar een stukje roodwerk wilden borduren. Ik doe heel graag roodwerk dus ik heb gereageerd. En ik was niet de enige! Ze heeft materiaal voor het roodwerk over de hele wereld gestuurd en een voor een komen de resultaten binnengedruppeld. Ik heb besloten een paddestoel te borduren. Mijn bijnaam is ten slotte paddestoelengek. Ik ben altijd gefascineerd geweest door al die hele kleine plantjes die gewoon langs de kant van de weg groeien, zelfs het kleinste plantje heeft een naam. En die wilde ik weten. Bij het zoeken naar de plantjes kwam ik al gauw ook paddestoelen tegen. En ook daarvan wilde ik de namen weten. Ik ontdekte al hun verschillende vormen en kleuren. Later ontdekte ik ook dat er geneeskrachtige paddestoelen zijn terwijl andere geschikt zijn om textiel mee te verven. En hoe meer je er mee bezig bent, hoe meer je ze overal ontdekt. Daar komt dus mijn bijnaam vandaan.
Carole stuurde als dank je wel een textiel ATC gemaakt van een oud borduurwerkje. Mooi he? Kijk ook op haar blog naar de andere stitcheries. Erg leuk bij elkaar.

woensdag 18 november 2009

progress on the block


this is how far I got tonight. I crocheted the fan using a 1 mm hook and variegated tatting thread and just played around a bit, no existing pattern. I hope to dress it up tomorrow.
dit is hoe ver ik vanavond ben gekomen. de gehaakte waaier is een fantasie dingetje, geen patroon, gemaakt met frivolitégaren en een 1 mm haaknaald. morgen wordt de waaier nog aangekleed.

maandag 16 november 2009

stitched and received

I've spent all evening stitching on Lyn's summer block. It took me a long time to find inspiration. I'm not a girl for the beach and I'm not familiar with the California beach at all. I came up with the sunshade, looked to me that the girl could do with some sunprotection. Jose suggested the palmtree. I would never have thought of that. I'm also thinking of crocheting a fan. But that won't fill the block. Any suggestions?
Ik ben de hele avond aan het borduren geweest aan Lyn's zomerblok. Het duurde lang om inspiratie te vinden. Ik ben geen strandliefhebster en ik ben niet bekend met de Californische kust. Ik heb de parasol bedackt. Ik vond dat het meisje wel wat bescherming tegen de zon kon gebruiken. Jose kwam met de palmboom, goed idee, daar had ik nooit aan gedacht. Ik denk er verder over om een waaier te haken, maar daarmee heb ik het blok niet vol. Heeft iemand nog ideëen?

Janny has sent me this fabric page. My theme is Haiku and she's written a funny Haiku and made this lovely page to go with it. I love doing jigsaw puzzles.
Janny heeft me deze textielpagina gestuurd. Mijn thema is Haiku en ze heeft een grappige Haiku zelf geschreven. Daar heeft ze toen deze pagina bij gemaakt. Ik ben gek op legpuzzels.

Here's the backside of the page with the Haiku.
Hier is de achterkant van de textielpagina. Dit is de vertaling:

een echte puzzel
niet voor jou, maar wel voor mij,
dat is de Haiku

I've received this gorgeous sATC from Allyson in South Africa for a swap through stitchin'fingers. This month's theme is autumn.
Ik heb deze schitterende textiel ATC ontvangen van Allyson in Zuid Afrika. Deze maand hadden we een ruil met herfstthema op stitchin'fingers.

woensdag 11 november 2009

Sinterklaas AA


This month it was Bea's turn to receive something from the Tegendraads group. She has requested Sinterklaas themed AAs. This is the one I made for her, I chose to do a small part of the robe the saint wears. Check out all the other AAs the group made.
Deze maand was het de beurt van Bea om iets te ontvangen van de Tegendraads group. Ze had gevraagd om AAs met Sinterklaas thema. Dit is was ik voor haar heb gemaakt: een stukje van de tabberd. Bekijk ook al de andere AAs die de groep heeft gemaakt.

maandag 9 november 2009

swatch

Jose has asked me to knit a blanket for her. I've been looking around for a nice pattern. The other day I decided to knit this block to see it I could knit it on 5 needles without getting ballistic. It worked! It was actually fun to knit. Since I've bought short bamboo dp needles I don't find it as horrible to work on 5 needles as I used to. But I was happy to switch to a circular needle when the block became big enough. Today I've bought aubergine colored yarn and I've started the first block for Jose's blanket. (pattern from the magazine Anna, 10/2009)

Jose heeft me gevraagd voor haar een deken te breien. Ik was al even aan het rondkijken naar een leuk patroon en gisteren heb ik besloten dit blok uit te proberen. Ik heb een bloedhekel aan het breien met 5 naalden, dus ik wilde eerst zien of ik geen moordneigingen kreeg van dit patroon. Het ging goed, ik vind het zelfs een leuk patroon om te breien! Sinds ik korte bamboe naaldjes zonder knop heb gekocht vind ik het niet meer zo erg om in het rond te breien al was het wel erg prettig om over te schakelen op een rondbreinaald toen de maat van het blok dat toeliet.

vrijdag 6 november 2009

Rita's summer block finished

This is Rita's summer dyb rr block. I meant to do more, but I've put too much time into it already. I have more blocks waiting for me. So it has to be finished now.
Dit is Rita's zomer rr blok. Ik wilde nog meer doen, maar er zit al zoveel tijd in dit blok en er wachten nog meer blokken op me, dus hij moet zo maar klaar zijn.

Here is a picture of all four finished blocks together. Don't they look very summery together?
Hier is een foto van alle 4 geborduurde blokken samen. Zien ze er niet zomers uit zo samen?

sent and received

This fiber bookpage is for Ritva. Her theme is water. I had many different plans, but none of them made it into existance. Then I saw a quilt at an exhibition that inspired me to make this and I made it really fast. I loved this technique of unplanned cutting, collaging and hand applique.
Dit is de textiel pagina voor Ritva. Haar thema is water. Ik had veel verschillende ideëen maar geen van allen werden werkelijkheid. Toen zag ik een quilt op een tentoonstelling waardoor ik werd geïnspireerd en al gauw was dit blad gemaakt. Ik vond het heerlijk om zo vrij de stof te knippen, over elkaar heen te plaatsen en met de hand te appliceren.

This is the fibercard I've received from Aly. The theme is applique. Still have to make my card for this swap.
Dit is de fibermail die ik van Aly heb ontvangen. Het thema is applicatie. Ik moet mijn bijdrage voor deze ruil nog maken.

donderdag 5 november 2009

AAs, ATC and fibre page

This is the gorgeous AA I received from Ati in Norway. The bottom left part is handmade paper by Ati. I love it, its gorgeous. Tonight the ladies of my stitch & bitch group were in awe with this piece. Thank you Ati.
Dit is de prachtige AA die ik ontving van Ati in Noorwegen. De linker onderhelft is door Ati gemaakt papier. Ik vind het schitterend. Vanavond waren de dames van de breigroep ook weg van dit werk. Dank je Ati.

This is the backside with the poem.
Time
whether we count
the years in numbers
you cannot slow down or speed up
what has to come
Toon
Dit is de achterkant met het gedicht.

I don't know why this picture is this big compared to the above. Its an ATC with autumn theme made for a swap on stitchin fingers. This ATC will travel all the way to South Africa.
Ik weet niet waarom deze afbeelding zo groot is in vergelijking met die hierboven. Het is een ATC in herfstthema voor een ruil op stitchin fingers. Deze ATC gaat helemaal naar Zuid Afrika.

These are some motifs I made up.
Dit zijn een paar motiefjes die ik heb verzonnen.

My AA for Helinä is finished. I still have to pick a poem and write it onto the back and get it in the mail to her, so I cannot show the whole piece, but this is a detail.
Mijn AA voor Helinä is af. Ik moet nog een gedicht uitkiezen en op de achterkant schrijven en dan versturen, dus kan ik 'm niet in z'n geheel tonen, maar hier is een detail.

Finally I've come up with a front page for the pages I received through the swap on Fibre Fever.
I've kept it simple. The beauty is inside. Hand dyed cotton, a stenciled butterfly with pearl paint ( I cut the stencil myself) surrounded by hand stitched rayon embroidery floss. Lettering with an opaque metallic pen.
Ik heb eindelijk een voorpagina gemaakt voor de textielpagina's die ik heb ontvangen via de ruil van Fibre Fever. Ik heb 't simpel gehouden, de schoonheid zit vanbinnen. Handgeverfde katoen, een met parelmoerverf gesjabloneerde vlinder (zelf gesneden stencil) buitenlijnen geborduurd met rayon borduurgaren. Letters met een opake metallic pen.

zondag 1 november 2009

leaves, leaves, leavesI have been stitching leaves for most of this day. plus I added one of the hearts of the sunflower. I'm a bit disappointed there. expected something more. I'm glad the leaves are done, it got boring after a while. Tomorrow I hope to finish the second sunflower: four more petals and another appliqued heart.

Voor het grootste deel van de dag heb ik blaadjes geborduurd. Ik kan ze nu even niet meer zien. Ik ben blij dat ze klaar zijn. Ik heb ook het hart van 1 van de zonnebloemen geappliceerd. Ik had er meer van verwacht, het valt me een beetje tegen. Morgen verder met de andere zonnebloem, nog vier bloemblaadjes en een geappliceerd hart.