donderdag 25 oktober 2012

bundels - tweede poging

Using the same eucalyptus leaves from the previous bundles I made four small bundles again.
This time I wound each around 2 small pieces of wood and tied each tight with cotton yarn.
The colors are different, more orange. Maybe because I used the leaves for a second time, maybe because I didn't use alum, just plain water from the tap. I don't know, The prints are clearer and I'm happy with the results.
Ik heb de eucalyptusbladeren uit de vorige bundels gebruikt om vier kleine bundeltjes te maken.
Deze keer heb ik ieder lapje strak om 2 houtjes gerold en strak vastgebonden met katoenen garen.
De kleuren zijn anders, meer oranje. Misschien omdat ik de bladeren voor een tweede keer gebruik, misschien omdat ik geen aluin heb gebruikt, alleen water uit de kraan. Ik weet het niet. De afdrukken zijn duidelijker en ik ben blij met de resultaten.
print on silk
afdruk op zijde
print on silk
afdruk op zijde
print on pfd cotton
afdruk op batikdoek
print on old cotton bedsheet
afdruk op oud Walra laken
another part of the above bedsheet
een ander deel van het laken hierboven
bundles in the pan
bundels in de pan
left over
resten

Conclusion: silk works best
Conclusie: zijde werkt het best

dinsdag 23 oktober 2012

hexagonnen

when I saw a nice pattern on facebook I decided to use up all left over my pinks, purples, off whites, whites and pale yellows. plus one variegated green of which I had several balls of yarn. the pattern is a joy to crochet
toen ik op facebook een leuk patroon zag besloot ik al m'n resten roze, paars, gebroken wit, wit en lichtgeel op te maken. plus een gemêleerd groen waar ik verscheidene bollen van had. het patroon is prettig te haken.
lots more to put together
veel meer om aan elkaar te zetten
this is the variegated green. I'm running out of this and they don't sell it anymore. I bought this at Wibra. anyone got some leftovers for me?
dit is het gemêleerde groen. dat raakt nu op en wordt niet meer verkocht. ik heb 't bij Wibra gekocht. heeft iemand nog wat voor me?

maandag 22 oktober 2012

tweede poging

After the disappointing result of the bundles I made some small ones again right away. This time I pulled them tight and bound them securely. I used the eucalyptus leaves from the previous bundles, 2 pieces of silk, a piece of batik cloth and a piece from one of the bundles that didn't work out.
Na het tegenvallende resultaat heb ik meteen een paar kleine bundels gemaakt. Deze keer wél strak gewonden en vastgebonden. Ik heb de eucalyptusbladeren uit de vorige bundels gebruikt en 2 stukjes zijde, een stukje batikdoek en een stukje van een mislukt lapje van de vorige bundels.
no mordant added, steeped for over 1 hour and left to cool down. now I have to wait a week or so before opening. it already looks better.
geen fixatief toegevoegd, meer dan 1 uur laten trekken en toen laten afkoelen. nu moet ik zeker een week wachten alvorens de bundel te openen. het ziet er nu al beter uit.

zondag 21 oktober 2012

een potje kaarten op zondag

eerste poging

Here are my first bundles. I got very interested in making bundles after reading India Flint's blog and reading her book. After I put them on a heat source I found out I should've bundled them thigh and bind them securely. I used leaves of eucalyptus, leaves of elderberry and bark from birch. Fabric was soaked in an alum solution for days and the bundles had steeped for over an hour then left to cool.
Hier zijn mijn eerste bundels. Nadat het blog van India Flint ontdekte en haar boek las was ik zeer geïnteresseerd in het maken van bundels. Nadat ik ze op 't vuur had gezet kwam ik erachter dat ik de bundels strak had moeten indraaien en stevig vastbinden. Ik heb blad van eucalyptus en vlier gebruikt plus bast/schors van berk. De stof heeft dagen in een aluinoplossing geweekt, ik heb ze een uur laten trekken en daarna laten afkoelen.
After a week I opened the bundles. No results for the elderberry and birch, nice prints from the eucalyptus.
Na een week heb ik de bundels geopend. Geen resultaat voor de vlier en berk, leuke afdrukken van de eucalyptus.

zaterdag 20 oktober 2012

bomen

how I made my AA with trees/hoe ik mijn AA met bomen maakte

Angela requested a AA with trees.

I started with 2 pieces of hand dyed fabric. One for trying if the technique worked, one for Angela.
First I did a screen-print, for the background.
Angela vroeg om een AA met bomen.
Ik ben begonnen met 2 handgeverfde lapjes. Een proeflapje om te zien of m'n plan werkte en eentje voor Angela. Ik ben begonnen met een zeefdruk, voor de achtergrond
On the right side I stamped with a tree stamp. After drying I stitched the lines with brown. At the left side I stenciled a tree with puff paint.

Aan de rechterkant heb ik een boom gestempeld. Toen die droog was heb ik de lijntjes met bruin doorgestikt. Aan de linkerkant heb ik een boom gesjabloneerd met puff paint.


 I took small rubberstamp of a tree.

Ik nam een kleine boomstempel.

I made a rubbing on soluvlies.
Ik maakte een afdruk op soluvlies.

and stitched this on the machine, bottom layer of variegated brown and green thread (Madeira) and top layer of variegated sap green (Mettler). then I rinsed the soluvlies away.

en stikte deze op de machine, onderlaag in gemêleerd bruin met groen garen (Madeira) en bovenlaag gemêleerd sapgroen (Mettler). daarna heb ik het soluvlies weggespoeld.

 Here the tree is puffed, painted first with brown and when dry with green that was immediately wiped off again. Bush is attached to the bottom.

Hier is de boom opgebold, vervolgens geverfd met bruin en toen dat droog was met groen dat er meteen weer af is geveegd. Struik onderaan opgenaaid.


Finished off with matching specialty yarn.
Afgewerkt met bijpassend speciaalgaren. 

zondag 7 oktober 2012

boekenlegger/bookmark

Design drawn onto soluvlies, layers of organza, everything pinned before stitching.
Ontwerp getekend op soluvlies, laagjes organza, alles op elkaar gespeld, klaar om te stikken.
Partially stitched/gedeeltelijk gestikt.
Stitched/gestikt.
After rinsing I use my soldering iron to cut out the outlines. Mask necessary!
Na ´t spoelen gebruik in mijn soldeerbout om de buitenlijnen uit te snijden. Masker beslist nodig!
Finished bookmarks/boekenleggers af.
Patterns found on the antique library. Check it out!
Patronen van de antique library. Ga daar eens kijken!
Update picture of Aisha.
Nieuwe foto van Aisha.

zaterdag 6 oktober 2012

AA voor Loes

AA made for Loes for the Tegendraads swap. Her theme is aubergine.
quote at the back: happiness is not a station where you arrive, but a way of traveling
AA gemaakt voor Loes voor de Tegendraads ruil. Haar thema is aubergine.
quote op de achterkant: geluk is niet een station waar je aankomt, maar een manier van reizen.

vrijdag 5 oktober 2012

haakwerkje


This is a front of a pillow that I'm crocheting. Some of my favorite motifs: fern and mushroom.
Dit is de voorkant van een kussen dat ik aan 't haken ben. Enkele van m'n favoriete motieven: varen en paddestoel.