zaterdag 12 december 2009

back

I've been very quiet for the past time, because I've been ill. I'm slowly recovering but I'm still very tired. I've finally picked up some embroidery again. This is Wendy's flower fairy block. Yesterday I added all the lace to this block, today I did the embroidery. I also embellished the broderie lace and beaded the uppermost lace. The little bird is pinned on. The Fuchsia is from a pattern book with Jugendstil motifs.
Ik ben de afgelopen tijd stil geweest omdat ik ziek was. Ik ben weer langzaam aan het opknappen maar ik ben nog steeds erg moe. Ik ben eindelijk weer aan het borduren. Dit is Wendy's bloemenkinderen blok. Gisteren heb ik het kant uitgezocht, vandaag heb ik geborduurd. Ik heb het roze broderie kant rechts versierd en het kantje bovenaan van kraaltjes voorzien. Het vogeltje is alleen nog maar opgespeld. De fuchsia komt uit een patronenboek met Jugendstil motieven.

This is the AA I've received from Ulla. Isn't it gorgeous. The tree is knitted from gold wire!
Deze AA heb ik van Ulla ontvangen. Mooi hè? De boom is van goud metaaldraad gebreid!

This is Jose with her boyfriend Abdul. They are verrrry much in love.
Dit is Jose met haar vriend Abdul. Ze zijn errug verliefd.

At December 5th we've celebrated Sinterklaas (Saint Nicholas). We celebrated it together with my brother and his family, and our parents. We had a pile of presents for everyone. Some had poems with them. Everybody got spoiled. Due to being ill I couldn't finish everything I'd planned so as soon as I finish something several people will receive a belated presents. We had a great time together and Peter and Sandra spoiled us all with drinks (mostly tea), snacks and a delicious dinner.
Op 5 december hebben we Sinterklaas gevierd samen met de familie: wij (incl. Jose's vriend), het gezin van m'n broer plus onze ouders. We hadden een berg cadeaus, sommige met gedichten. Iedereen werd verwend. Vanwege mijn ziekzijn kon ik niet alles afkrijgen wat ik had gepland, dus telkens als ik iets afkrijg krijgt iemand nog een verlaat cadeautje. Het was supergezellig en Peter en Sandra hebben ons verwend met drinken (vnl thee), hapjes en een heerlijke maaltijd.

This is db Peter with dachshund Kayleigh.
Dit is mijn broer Peter met tekkel Kayleigh.

From left to right: my mom and dad, Sandra's mom (Jose also calls her "oma") and my sil Sandra.
vlnr: mijn moeder en vader, Sandra's moeder (ook oma voor Jose) en mijn schoonzus Sandra.

Nose kitten Tinka.
Nieuwsgierige poes Tinka.

Niece Merel is reading her poem. Nephew Thijmen is sitting next to her. See the mosaik left of Thijmen? Sandra made it!
M'n nicht Merel leest haar gedicht. M'n neef Thijmen zit naast haar. Zie je dat mozaiek links van Thijmen? Dat heeft Sandra gemaakt!

Well, this is me, reading my poem. As you can see I hate socks, I still go bare footed and always wear a little bracelet around my ankle.
Nou, dit ben ik, ik lees m'n gedicht. Zoals je kunt zien, ik heb een hekel aan sokken, ik loop nog steeds op blote voeten en draag altijd een kettinkje om m'n enkel.

At the end of November our Tegendraads group invited Annette Jeukens for a workshop Pentimento. It was a wonderful workshop about layering and distressing. I enjoyed it very much. This is a small piece that I actually finished that day. For lots more pictures of work and people take a look here . I will add more pictures later on.
Eind november heeft onze Tegendraads groep Annette Jeukens uitgenodigd voor een workshop Pentimento. Het was een geweldige workshop over laagjes en afbladderen. Ik vond het erg leuk. Dit is een klein werkje dat ik zowaar op de dag zelf heb afgemaakt. Voor veel meer foto's van werk en mensen kijk hier. Later volgen er nog meer foto's.

Here you see Tonny and me in action.
Hier zie je Tonny en mij in aktie.

zaterdag 21 november 2009

experiment and stitchery


some time ago I found this gorgeous stencil with feathers. I stenciled one of the feathers onto synthetic felt using Blueberry Myrtille blue fabric paint by Tulip. I let it dry over night. Then I used the heatgun and all the felt that was not covered with paint easily melted away. I love the result. I think it'll look great for a fern if I'd use green paint. this idea calls for lots more experimenting and playing!
enige tijd geleden heb ik een schitterend sjabloom met veren gekocht. Ik heb een van de veren op synthetisch vilt gesjabloneerd met Blueberry Myrtille, blauwe textielverf van Tulip. Ik heb het een nacht laten drogen. Daarna heb ik de heatgun erop gezet en al het vilt dat niet bedekt was smolt snel weg. Ik vind het resultaat prachtig. Als ik groene verf gebruik kan ik dit als een varenblad gebruiken. Dit vraagt om meer experimentjes, wat een leuke techniek!


Carole asked if people would like to make a little stitchery for her that she could incorporate into a quilt. I love stitchery so I emailed her I'd love to. I wasn't the only one! She has sent material for the stitchery all over the world and one by one the results are getting back to her. I just finished my stitchery for her. I chose to do toadstools. My blogname paddestoelengek means toadstool crazy in English. I'm fascinated my all the small things that grow. The very idea that even the tiniest herb in a verge has a name always intrigued me. I wanted to know their names. So I soon came across toadstools and recovered their many shapes and colors. So I also started to identify them. The more you look for them, the more you find them. I even found there are medicinal toadstools and others are used for dyeing fabrics. So I became "toadstool crazy".
Carole sent the above fATC made from vintage embroidery as a thank you. isn't it lovely?
Take a look at her blog to see the other stitcheries.

Carole vroeg op haar blog of mensen voor haar een stukje roodwerk wilden borduren. Ik doe heel graag roodwerk dus ik heb gereageerd. En ik was niet de enige! Ze heeft materiaal voor het roodwerk over de hele wereld gestuurd en een voor een komen de resultaten binnengedruppeld. Ik heb besloten een paddestoel te borduren. Mijn bijnaam is ten slotte paddestoelengek. Ik ben altijd gefascineerd geweest door al die hele kleine plantjes die gewoon langs de kant van de weg groeien, zelfs het kleinste plantje heeft een naam. En die wilde ik weten. Bij het zoeken naar de plantjes kwam ik al gauw ook paddestoelen tegen. En ook daarvan wilde ik de namen weten. Ik ontdekte al hun verschillende vormen en kleuren. Later ontdekte ik ook dat er geneeskrachtige paddestoelen zijn terwijl andere geschikt zijn om textiel mee te verven. En hoe meer je er mee bezig bent, hoe meer je ze overal ontdekt. Daar komt dus mijn bijnaam vandaan.
Carole stuurde als dank je wel een textiel ATC gemaakt van een oud borduurwerkje. Mooi he? Kijk ook op haar blog naar de andere stitcheries. Erg leuk bij elkaar.

woensdag 18 november 2009

progress on the block


this is how far I got tonight. I crocheted the fan using a 1 mm hook and variegated tatting thread and just played around a bit, no existing pattern. I hope to dress it up tomorrow.
dit is hoe ver ik vanavond ben gekomen. de gehaakte waaier is een fantasie dingetje, geen patroon, gemaakt met frivolitégaren en een 1 mm haaknaald. morgen wordt de waaier nog aangekleed.

maandag 16 november 2009

stitched and received

I've spent all evening stitching on Lyn's summer block. It took me a long time to find inspiration. I'm not a girl for the beach and I'm not familiar with the California beach at all. I came up with the sunshade, looked to me that the girl could do with some sunprotection. Jose suggested the palmtree. I would never have thought of that. I'm also thinking of crocheting a fan. But that won't fill the block. Any suggestions?
Ik ben de hele avond aan het borduren geweest aan Lyn's zomerblok. Het duurde lang om inspiratie te vinden. Ik ben geen strandliefhebster en ik ben niet bekend met de Californische kust. Ik heb de parasol bedackt. Ik vond dat het meisje wel wat bescherming tegen de zon kon gebruiken. Jose kwam met de palmboom, goed idee, daar had ik nooit aan gedacht. Ik denk er verder over om een waaier te haken, maar daarmee heb ik het blok niet vol. Heeft iemand nog ideëen?

Janny has sent me this fabric page. My theme is Haiku and she's written a funny Haiku and made this lovely page to go with it. I love doing jigsaw puzzles.
Janny heeft me deze textielpagina gestuurd. Mijn thema is Haiku en ze heeft een grappige Haiku zelf geschreven. Daar heeft ze toen deze pagina bij gemaakt. Ik ben gek op legpuzzels.

Here's the backside of the page with the Haiku.
Hier is de achterkant van de textielpagina. Dit is de vertaling:

een echte puzzel
niet voor jou, maar wel voor mij,
dat is de Haiku

I've received this gorgeous sATC from Allyson in South Africa for a swap through stitchin'fingers. This month's theme is autumn.
Ik heb deze schitterende textiel ATC ontvangen van Allyson in Zuid Afrika. Deze maand hadden we een ruil met herfstthema op stitchin'fingers.

woensdag 11 november 2009

Sinterklaas AA


This month it was Bea's turn to receive something from the Tegendraads group. She has requested Sinterklaas themed AAs. This is the one I made for her, I chose to do a small part of the robe the saint wears. Check out all the other AAs the group made.
Deze maand was het de beurt van Bea om iets te ontvangen van de Tegendraads group. Ze had gevraagd om AAs met Sinterklaas thema. Dit is was ik voor haar heb gemaakt: een stukje van de tabberd. Bekijk ook al de andere AAs die de groep heeft gemaakt.

maandag 9 november 2009

swatch

Jose has asked me to knit a blanket for her. I've been looking around for a nice pattern. The other day I decided to knit this block to see it I could knit it on 5 needles without getting ballistic. It worked! It was actually fun to knit. Since I've bought short bamboo dp needles I don't find it as horrible to work on 5 needles as I used to. But I was happy to switch to a circular needle when the block became big enough. Today I've bought aubergine colored yarn and I've started the first block for Jose's blanket. (pattern from the magazine Anna, 10/2009)

Jose heeft me gevraagd voor haar een deken te breien. Ik was al even aan het rondkijken naar een leuk patroon en gisteren heb ik besloten dit blok uit te proberen. Ik heb een bloedhekel aan het breien met 5 naalden, dus ik wilde eerst zien of ik geen moordneigingen kreeg van dit patroon. Het ging goed, ik vind het zelfs een leuk patroon om te breien! Sinds ik korte bamboe naaldjes zonder knop heb gekocht vind ik het niet meer zo erg om in het rond te breien al was het wel erg prettig om over te schakelen op een rondbreinaald toen de maat van het blok dat toeliet.

vrijdag 6 november 2009

Rita's summer block finished

This is Rita's summer dyb rr block. I meant to do more, but I've put too much time into it already. I have more blocks waiting for me. So it has to be finished now.
Dit is Rita's zomer rr blok. Ik wilde nog meer doen, maar er zit al zoveel tijd in dit blok en er wachten nog meer blokken op me, dus hij moet zo maar klaar zijn.

Here is a picture of all four finished blocks together. Don't they look very summery together?
Hier is een foto van alle 4 geborduurde blokken samen. Zien ze er niet zomers uit zo samen?

sent and received

This fiber bookpage is for Ritva. Her theme is water. I had many different plans, but none of them made it into existance. Then I saw a quilt at an exhibition that inspired me to make this and I made it really fast. I loved this technique of unplanned cutting, collaging and hand applique.
Dit is de textiel pagina voor Ritva. Haar thema is water. Ik had veel verschillende ideëen maar geen van allen werden werkelijkheid. Toen zag ik een quilt op een tentoonstelling waardoor ik werd geïnspireerd en al gauw was dit blad gemaakt. Ik vond het heerlijk om zo vrij de stof te knippen, over elkaar heen te plaatsen en met de hand te appliceren.

This is the fibercard I've received from Aly. The theme is applique. Still have to make my card for this swap.
Dit is de fibermail die ik van Aly heb ontvangen. Het thema is applicatie. Ik moet mijn bijdrage voor deze ruil nog maken.

donderdag 5 november 2009

AAs, ATC and fibre page

This is the gorgeous AA I received from Ati in Norway. The bottom left part is handmade paper by Ati. I love it, its gorgeous. Tonight the ladies of my stitch & bitch group were in awe with this piece. Thank you Ati.
Dit is de prachtige AA die ik ontving van Ati in Noorwegen. De linker onderhelft is door Ati gemaakt papier. Ik vind het schitterend. Vanavond waren de dames van de breigroep ook weg van dit werk. Dank je Ati.

This is the backside with the poem.
Time
whether we count
the years in numbers
you cannot slow down or speed up
what has to come
Toon
Dit is de achterkant met het gedicht.

I don't know why this picture is this big compared to the above. Its an ATC with autumn theme made for a swap on stitchin fingers. This ATC will travel all the way to South Africa.
Ik weet niet waarom deze afbeelding zo groot is in vergelijking met die hierboven. Het is een ATC in herfstthema voor een ruil op stitchin fingers. Deze ATC gaat helemaal naar Zuid Afrika.

These are some motifs I made up.
Dit zijn een paar motiefjes die ik heb verzonnen.

My AA for Helinä is finished. I still have to pick a poem and write it onto the back and get it in the mail to her, so I cannot show the whole piece, but this is a detail.
Mijn AA voor Helinä is af. Ik moet nog een gedicht uitkiezen en op de achterkant schrijven en dan versturen, dus kan ik 'm niet in z'n geheel tonen, maar hier is een detail.

Finally I've come up with a front page for the pages I received through the swap on Fibre Fever.
I've kept it simple. The beauty is inside. Hand dyed cotton, a stenciled butterfly with pearl paint ( I cut the stencil myself) surrounded by hand stitched rayon embroidery floss. Lettering with an opaque metallic pen.
Ik heb eindelijk een voorpagina gemaakt voor de textielpagina's die ik heb ontvangen via de ruil van Fibre Fever. Ik heb 't simpel gehouden, de schoonheid zit vanbinnen. Handgeverfde katoen, een met parelmoerverf gesjabloneerde vlinder (zelf gesneden stencil) buitenlijnen geborduurd met rayon borduurgaren. Letters met een opake metallic pen.

zondag 1 november 2009

leaves, leaves, leavesI have been stitching leaves for most of this day. plus I added one of the hearts of the sunflower. I'm a bit disappointed there. expected something more. I'm glad the leaves are done, it got boring after a while. Tomorrow I hope to finish the second sunflower: four more petals and another appliqued heart.

Voor het grootste deel van de dag heb ik blaadjes geborduurd. Ik kan ze nu even niet meer zien. Ik ben blij dat ze klaar zijn. Ik heb ook het hart van 1 van de zonnebloemen geappliceerd. Ik had er meer van verwacht, het valt me een beetje tegen. Morgen verder met de andere zonnebloem, nog vier bloemblaadjes en een geappliceerd hart.

zaterdag 31 oktober 2009

summer DYB update and some backgrounds


I've fallen behind with the summer dyb rr on CQI. so this week I started working on it. meant to do it quickly, but that doesn't work for me. both needle weaving the sunflower petals and stitching the leaves on the vines in fly stitch is time consuming. I had an appointment and popped some crochet cotton and a hook in my handbag to keep me busy. I made up the yellow fan. I love creating fans from scratch. I'm thinking about adding daisies on the green patch. the lace butterfly will get some colored beads stitched on. lovely cheerfull block this is.
Ik loop achter met de zomer dyb estafette van CQI. deze week ben ik ermee aan de slag gegaan. ik wilde vlug dit blog bewerken, maar dat werkt niet voor mij. zowel de naaldkant bloemblaadjes van de zonnebloemen als de in vliegsteek geborduurde blaadjes aan de twijgen nemen veel tijd. toen ik een afspraak had nam ik een bolletje haakkatoen en een haaknaald mee om tijdens het wachten een waaier te haken. ik vind het leuk om waaiers te verzinnen. ik denk dat ik wat margrietjes op het groene stukje borduur en de kanten vlinder krijgt nog wat kleurige kraaltjes opgenaaid. lekker vrolijk blok is dit.


I wanted to create a pretty background for an autumn themed ATC. I took a commercial quilt cotton, ironed on web painted with pearl paint and then fused the leaf skeleton on top. the background looks real neat in my opinion.
ik wilde een mooie achtergrond maken voor een ATC met herfst thema. ik nam een gekocht patchwork katoentje, streek er met parelmoerverf beschilderde vliesofix op, waarna ik er een bladskelet opstreek ook met vliesofix. ik ben heel tevreden met het resultaat zover.

I found back a green satin fabric onto which I'd ironed painted web. looks like a good background for a leaf themed AA. I've fused on this leaf skeleton. so far so good.
ik vond dit groene lapje satijn terug waarop ik beschilderd vliesofix had gestreken. ziet er goed uit voor een AA met blad thema. ik heb er een groot bladskelet op gestreken. tot nu toe gaat het lekker.

ATCs


this is the Halloween ATC I've received from Robbie. this is for the monthly fATC swap on stitchin fingers. isn't it an adorable ATC?
dit is de Halloween ATC die ik heb ontvangen van Robbie. deze is voor de maandelijkse textiel ATC ruil van stitchin fingers. it 't geen schatje?


this is a fATC I've received from Michele. thanks for swapping Michele, I love this ATC.
dit is een textiel ATC die ik heb ontvangen van Michele. bedankt voor de ruil Michele, ik vind deze ATC erg mooi.

zondag 25 oktober 2009

2 landscapes, a size problem and an internet access problem

This afternoon Minoes decided to sleep on top of the laptop. Afternoon naps usually take hours and I don't know how she did it, but she changed the size of my blog and the lettering in my inbox. She also opened some programs I've never used.
Deze middag besloot Minoes boven op m'n laptop te slapen. Middagslaapjes nemen gewoonlijk een aantal uur in beslag. Ik weet niet hoe ze het heeft gedaan, maar ze heeft het formaat van dit blog veranderd en de lettergrootte van m'n inbox. Ook heeft ze een aantal programma's geopend die ik nog nooit heb gebruikt.

I've showed you the scented sachet I'm working on. Jose asked for a tatted motif on the back.
The first one became too big, it didn't fit within the 'window' so I tatted a second one. and guess what?! I made it too small. (don't laugh at me). at least I learned to tat with beads. hopefully the third one with be the right size.
ik heb al eerder het geurzakje laten zien dat ik aan het maken ben. Jose vroeg of ik op de achterkant een motiefje wilde frivolitéën. De eerste viel te groot uit, het past niet binnen het 'raampje' voor het motief. dus maakte ik een tweede en wat denk je? deze is te klein (lach niet!) ik heb nu ten minste geleerd om met kraaltjes te frivolitéën. hopelijk lukt het # 3 in de juiste maat te maken.
My landscape block came back home to me. Simona, Debbie, Karrin and Lyn did all the gorgeous embellishing. Didn't they bring this bare garden to bloom in a terrific way? Thank you ladies, I love your work.
Mijn landschapsblok is weer thuisgekomen. Simona, Debbie, Karrin en Lyn hebben 'm prachtig versierd. Hebben ze deze kale tuin niet prachtig tot bloei gebracht? Reuze bedankt dames, ik heb er blij mee.

This is Simona's landscape block. I've been showing you little bits of what I've been stitching on this block. Now you can see the overall picture. I've made a cottage in the distance and am working on a pergola that marks the path leading to the cottage. Needs a lot of climbing vines. Isn't this a lovely block?
Dit is Simona's landschapsblok. Ik heb al kleine beetjes van mijn werk aan dit blok laten zien, maar dit is het totaalplaatje tot zo ver. Ik heb een huisje in de verte gemaakt en ben aan het werk aan een pergola dat het begin van het pad naar het huisje markeert. Er moeten nog flink wat klimmende ranken bijkomen. Is het geen prachtig blok?

woensdag 21 oktober 2009

rr block, bookpage and scented sachet

I have been working some more on this landscape block. I had already embroidered the stem of the tree but couldn't decide on the foliage. First I did leaves in detached chainstitches with organza ribbon. I didn't like it, so I ripped it and couched this hairy yarn. I like this much better.
I've embroidered flowerheads for the Hydrangea on a seperate bit of fabric and appliquéd them to this block to form a bush. I filled in the spaces with silk ribbon in 2 colors.
Ik heb nog meer aan dit landschapsblok gewerkt. Ik had al de stam voor deze boom geborduurd maar kon niet kiezen hoe ik het gebladerte zou maken. Eerst heb ik met kettingsteken in organza lint blaadjes gemaakt, maar vond dat niet mooi. Na dat te hebben uitgehaald heb ik dit franjegaren opgenaaid en dat ziet er al veel beter uit. Op een apart lapje heb ik bloemhoofden voor de Hortensia geborduurd en die geappliqueerd op dit blok om een struik te vormen. De ruimtes tussen de bloemen heb ik opgevuld met zijdelint in 2 kleuren.
This is the Haiku themed page I've received from Marja, through a fabric page swap on the fibre fever group. This page is very special to me. I love mushrooms and the Haiku says exactly what I love:
smell the scent of autumn
feel the rain on your face
look at the mushrooms
I altered the translation a bit to get the 5-7-5 rhythm again.
Also I love the way the page has been made, technique, colors, materials, everything.
Deze pagina met Haiku thema heb ik ontvangen van Marja, via de textielpagina ruil van de Fibre Fever group. Deze pagina is bijzonder voormij. Ik houd van paddestoelen en de Haiku verwoordt juist dat waar ik van houd. Ook de pagina zelf vind ik geweldig, de techniek, de kleuren, het materiaalgebruik, alles. Dank je Marja.

I've added embroidery to the 2 Cathedral window blocks. Silk ribbon Fargo roses (there are lots more names for this rose), blue cast on flowers and French knots in variegated white.
I tatted a motif for the backside of this project, but picked a motif that turned out too big, so I'll have to start over again. I already have a good use for the finished motif.
Ik heb het roze ingevoegde lapje van deze twee blokken geborduurd met een Franse knoop roosje in zijdelint, een blauwe bloem in 'cast-on' steek (wie weet de Nederlandse naam van deze steek?) en gemêleerd witte bloemetjes van Franse knoopjes. Voor de achterkant van dit werkje heb ik een motief gefrivolitéd maar dat viel te groot uit, dus zal ik opnieuw moeten beginnen. Ik heb al een goed doel voor het motief dat inmiddels af is.

zondag 18 oktober 2009

quiltje en boeken

I have finished another little quilt. Its a paperpiece pattern that I reduced. I used a Jugendstil print for the stars. I love Jugendstil.
Ik heb weer een quiltje klaar. Het is een PP patroon (op papier genaaid) dat ik heb verkleind. Ik heb stof met een Jugendstil motief gebruikt voor de sterren. Ik ben gek op Jugendstil.

At the fair in Rotterdam Ahoy Charlotte Hensen was exhibiting her handmade tea cosies. I earlier wrote about a book I'd bought with knitted and crocheted tea cosies. Well, I found a second one I just had to buy. Charlotte's tea cosies are adorable and I admired each one she was showing. She recommended this book with knitted and crocheted flowers and leaves and she even helped me find the right stal to buy it. I'm totally happy with it. I've started the first flower, the poppy.
Op de beurs in Rotterdam Ahoy was een tentoonstelling van handgemaakte theemutsen van Charlotte Hensen. Ik schreef al eerder over een boek dat ik had gekocht n.a.v. de aankondiging van haar tentoonstelling. Ik heb er nog eentje gevonden, met nog veel meer te gekke theemutsen. Charlotte's theemutsen zijn ontzettend leuk en ik heb ze allemaal bewonderd. Ze heeft me dit boek met gebreide en gehaakte bloemen en bladeren aangeraden en ze heeft me zelfs geholpen de juiste kraam te vinden waar ik het kon kopen. Ik ben meteen met m'n eerste bloem begonnen: de klaproos.

fair in Rotterdam Ahoy

Saturday 17 October Jose and I went to the fair in Rotterdam Ahoy. I'd won free tickets for 2.
We had a wonderful day and there was a lot to see and buy. At the stand of mijn eigen I bought lovely Stewart Gill stencils and stamps, glitter stuff that is like Angelina, but they carry their own brand. I didn't have to buy a full bag but was allowed to take out portions myself. Lovely colors don't you think? You can contact them for silk screens. They make your designs for 10 euro for an A4 size. I will try some.
Op zaterdag 17 oktober gingen Jose en ik naar de beurs in de Ahoy Rotterdam. Ik had 2 entreekaarten gewonnen van Handwerken zonder Grenzen. We hadden een heerlijke dag. Er was zoveel te zien en te kopen. Bij de stand van mijn eigen heb ik sjablonen en een stempelvel van Stewart Gill gekocht en ook glitterdraadjes zoals Angelina, maar zij hebben hun eigen merk. Ik hoefde niet eens een zak vol te kopen, ik kon zelf wat uit de bakjes pakken, zoveel als ik wilde. Mooie kleuren he? Je kunt contact met ze opnemen voor het maken van thermofax zeefdrukramen. Ze maken een raam van een ontwerp dat je zelf hebt aangeleverd voor 10 euro voor een raam op A4 formaat. Ik ga dat zeker proberen.

from Grootmoeders Knoopendoos I bought these lovely buttons and beads.
bij grootmoeders knoopendoos kocht ik deze mooie knopen en kralen. ik heb verscheidene keren bij hen online besteld, hele goede service en prijzen.

cotton chenille yarn for dyeing from Stof tot verven. Valdani perl cotton yarn # 12 for embroidery and tatting and Venus crochet cotton for my tatting, both in lovely green colors.
bij Stof tot verven kocht ik fijne katoenen chenille om te verven. Verder vond ik Valdani perlé garen # 12 om te borduren en te frivolitéën en Venus haakgaren voor mijn frivolité, allebij in mooie groene kleuren.

Many, many years ago I saw this gorgeous quilt, I think it was in an Australian magazine. I fell in love with it immediately. Now I found this book with all the patterns. I'm totally happy with it.
Vele jaren geleden zag ik deze prachtige quilt, ik denk dat het in een Australisch tijdschrift was. Ik was meteen verliefd op deze schoonheid. Wat was ik blij dat ik nu dit boek met de patronen vond. Zo mooi.Jose was in love with these two owls.
Jose was weg van deze twee uilen.

Sweet chestnust, found in the forest.
Tamme kastanjes gevonden in het bos.