zaterdag 29 december 2012

working on it/waar ik mee bezig ben

Knitting more owl puffs for Merel, my niece. The white circles are the crocheted eyes.
Meer gebreide uiltjes. Ze zijn voor Merel, m'n nicht. De witte rondjes zijn de gehaakte ogen.
Close-up of crocodile stitch.
gehaakte schubben van dichtbij
Entrelac knitting is slowly growing.
Entrelac breiwerk groeit traag.
I'm designing a stole with fair isle borders.
Ik ontwerp een stola met fair isle randen.
Close-up of the first border.
De eerste rand van dichtbij.
Making a fern in cast-on stitch.
Hier borduur ik een varen.
Wie weet de Nederlandse naam voor de cast-on stitch?
I'm crocheting this lace curtain for my window in the kitchen. I found this gorgeous pattern in the Antique Library.
Ik haak dit gordijntje voor mijn keukenraam. Ik heb dit prachtige patroon gevonden in de Antique Library.
I cleaned up my drawers and found an  appliqué project. All fabrics hand dyed and all shaped cut and ready to appliqué. I have finished 4 of them, only one more to go. I have to patch 4 more blocks to finish all blocks for this quilt. I'm considering making log cabin blocks.
Ik heb mijn lades opgeruimd en kwam een applicatieproject tegen. Alle stoffen zelf geverfd en alle patroondelen kant en klaar geknipt, klaar om te appliceren. Ik heb inmiddels 4 blokken af, nog 1 te gaan. Hierna nog 4 patchworkblokken maken en dan zijn alle blokken voor deze quilt klaar. Ik denk erover log cabin blokken te maken.
I'm quilting a small quilt with appliqué, a moose, bears, birds, pine trees, stars. Minoes is determined to sit on this quilt no matter how I move it into all directions. Made from hand dyed fabrics only, except for the black fabric.
Ik ben een klein applicatiequiltje aan het quilten. Eland, beren, vogels, dennen, sterren. Minoes is niet van plan om van dit quiltje af te gaan, maakt niet uit hoe ik 't schuif en draai. Alle stoffen, behalve het zwart van de beren, is door mij geverfd.
Pale yellow background is filled with stippling.
Lichtgele achtergrond is gemeanderd.

December/familie

New 4 generation picture. Aisha is over 6 months here.
Nieuwe 4 generatiefoto. Aisha is hier ruim 6 maanden.
Celebrating Sint Nicolaas with the family. We're having lots of fun.
Sinterklaas vieren met de familie. We hebben heel veel lol.
Aisha wearing her dad's hat.
Aisha met papa's muts op.
Cake made by Jose and her friend Mandy
Taart gemaakt door Jose en haar vriendin Mandy
Aisha fallen asleep on my lap. Don't be fooled: that mug saying "coffee" contains green tea.
Aisha in slaap gevallen op mijn schoot. En laat je niet voor de gek houden. Die beker in mijn hand zegt dan wel koffie, maar bevat toch echt groene thee.
26 December. Presents in fron of the hearth.
26 december. Kado's voor de kachel.
Joyful and tasty Christmas dinner with friends.
Leuk en smakelijk kerstdiner met vrienden.
Jose-Aisha-Abdul
Aisha wishing the world a merry Christmas.
Aisha wenst de wereld een vrolijke kerst.
Her first Christmas outfit.
Haar eerste kerstjurk.
Here I try to take a close-up while she tries to pull the camera from my hands.
Hier probeer ik een close-up te nemen en zij probeert de camera uit mijn handen te trekken.
Funny picture from Icanhazcheezeburger. Love that site.
Geinige foto van Icanhazcheezeburger. Gek op die site.
Lanterns made by my dad. Quilt at the background made by me.
Lantaarntjes gemaakt door m'n vader. Quiltje erachter is van mijn hand.
I hope each and all of you had a wonderful Christmas and I want to wish you a happy, healthy and joyful 2013.
Ik hoop dat jullie allemal een fijne kerst hebben genoten en ik wil iedereen hierbij alle goeds, gezondheid en geluk toewensen voor 2013.

vrijdag 30 november 2012

uiltje

Ik kwam op Ravelry dit uiltje tegen, met gratis patroon van Jenna Krupar. Ik vind 't een schatje. Hij viel alleen wat kleiner uit dan ik verwachtte. Hij is voor Aisha.
At Ravelry I came across this owl, a free pattern by Jenna Krupar. I think it's too cute. It turned out somewhat smaller than I expected. Aisha has it now.
Aren't they cute? Zijn ze niet schattig?

long time no zentangle

Finally participated in the weekly challenge of the Diva again. #97 is about not using a string. well I find that really easy. the top drawing is my favorite, while my friends and family prefer the purple one.
Eindelijk weer eens gaan zitten voor de wekelijkse uitdaging van de Diva. #97 daagt ons uit om niet eerst een lijn te tekenen en zo het vlak in stukken te verdelen. dat vind ik een leuke en makkelijke uitdaging. mijn favoriet is de bovenste terwijl familie en vriendinnen de paarse mooier vinden.

woensdag 7 november 2012

Tammy's block

This is Tammy's block for the forests and woods round robin. I was the first to work on her block. She wants the block to have a spooky feel and she told me she liked this weeping willow so much. So I added the willow and then some.
Dit is het blok van Tammy voor de bossen en wouden estafette. Ik ben de eerste om aan dit blok te werken. Tammy wil een blok met een wat griezelige uitstraling en ze heeft me verteld dat ze deze treurwilg zo mooi vindt. Dus heb ik de wilg geborduurd en nog wat meer.
I've added 2 mushrooms. Needlelace caps, filled stems, undergrowth a bouclé kntting thread.
Ik heb 2 paddestoelen gemaakt. Naaldkant hoeden, opgevulde stelen, ondergrond een bouclé breigaren.
Here you can see that the caps are open at the bottom.
Hier kun je zien dat de hoeden van onder open zijn.
Raspberries and little red flowers in cast on stitch. Berries are made by covering a pohy bead with small glass beads. A spiderweb in glistering thread adds to the spookiness.
Frambozen en kleine rode bloemen. Frambozen zijn gemaakt van een rosettakraal omhult met kleine glaskralen. Een spinneweb van glinsterend garen verhoogd het griezelgehalte van het blok.
I posted this pic before, but here is the weeping willow, stitched from hand painted perl yarn.
Deze foto heb ik al eerder gepost, maar hier is nog een de treurwilg, geborduurd van handgeverfd garen.
The making of the caps.
Zo worden de hoedjes gemaakt.

donderdag 25 oktober 2012

bundels - tweede poging

Using the same eucalyptus leaves from the previous bundles I made four small bundles again.
This time I wound each around 2 small pieces of wood and tied each tight with cotton yarn.
The colors are different, more orange. Maybe because I used the leaves for a second time, maybe because I didn't use alum, just plain water from the tap. I don't know, The prints are clearer and I'm happy with the results.
Ik heb de eucalyptusbladeren uit de vorige bundels gebruikt om vier kleine bundeltjes te maken.
Deze keer heb ik ieder lapje strak om 2 houtjes gerold en strak vastgebonden met katoenen garen.
De kleuren zijn anders, meer oranje. Misschien omdat ik de bladeren voor een tweede keer gebruik, misschien omdat ik geen aluin heb gebruikt, alleen water uit de kraan. Ik weet het niet. De afdrukken zijn duidelijker en ik ben blij met de resultaten.
print on silk
afdruk op zijde
print on silk
afdruk op zijde
print on pfd cotton
afdruk op batikdoek
print on old cotton bedsheet
afdruk op oud Walra laken
another part of the above bedsheet
een ander deel van het laken hierboven
bundles in the pan
bundels in de pan
left over
resten

Conclusion: silk works best
Conclusie: zijde werkt het best

dinsdag 23 oktober 2012

hexagonnen

when I saw a nice pattern on facebook I decided to use up all left over my pinks, purples, off whites, whites and pale yellows. plus one variegated green of which I had several balls of yarn. the pattern is a joy to crochet
toen ik op facebook een leuk patroon zag besloot ik al m'n resten roze, paars, gebroken wit, wit en lichtgeel op te maken. plus een gemêleerd groen waar ik verscheidene bollen van had. het patroon is prettig te haken.
lots more to put together
veel meer om aan elkaar te zetten
this is the variegated green. I'm running out of this and they don't sell it anymore. I bought this at Wibra. anyone got some leftovers for me?
dit is het gemêleerde groen. dat raakt nu op en wordt niet meer verkocht. ik heb 't bij Wibra gekocht. heeft iemand nog wat voor me?

maandag 22 oktober 2012

tweede poging

After the disappointing result of the bundles I made some small ones again right away. This time I pulled them tight and bound them securely. I used the eucalyptus leaves from the previous bundles, 2 pieces of silk, a piece of batik cloth and a piece from one of the bundles that didn't work out.
Na het tegenvallende resultaat heb ik meteen een paar kleine bundels gemaakt. Deze keer wél strak gewonden en vastgebonden. Ik heb de eucalyptusbladeren uit de vorige bundels gebruikt en 2 stukjes zijde, een stukje batikdoek en een stukje van een mislukt lapje van de vorige bundels.
no mordant added, steeped for over 1 hour and left to cool down. now I have to wait a week or so before opening. it already looks better.
geen fixatief toegevoegd, meer dan 1 uur laten trekken en toen laten afkoelen. nu moet ik zeker een week wachten alvorens de bundel te openen. het ziet er nu al beter uit.