zaterdag 27 juni 2009

Karrin's tea cozy

I will soon make my cq rr blocks with flower faeries and I want to show you my favorite ever. isn't she gorgeous?
binnenkort ga ik mijn cq estafette blokken maken met bloemenkinderen en ik wilde graag mijn favoriet met jullie delen: de egelantier. is ze niet prachtig?

for the landscape rr Karrin made 2 blocks that will form a tea cozy when finished. Lyn did the trees on both blocks and I added a climbing rose on one tree on one of the blocks.
voor de landschapsestafette maakte Karrin 2 blokken die later samen een theemuts gaan vormen. Lyn heeft de bomen gedaan op beide blokken. Ik heb een klimroos om de stam van 1 van de bomen gemaakt.


on the other block I did a lot more. I started with embroidering a layer of fine greenery on the printed pergola, on the left the fine leaves for Wisteria on the right rose like stems and leaves. then I added the flowers. most of the embroidery is done with one thread of floss and it took me several days to finish.
at the bottom there was a patch with purple and lilac flowers and I embroidered them using cast on stitch in 3 colors of #8 perl yarn with little yellow flower centers in French knot.
the high flowers are done with 7 mm silk ribbon and the leaves are needle woven with #5 perl yarn.
op het andere blok heb ik veel meer gedaan. ik ben begonnen met de pergola, waarop ik een laag fijn groen heb geborduurd, links het blad en de takken van blauwe regen, rechts een klimroos. daarna heb ik de bloemen toegevoegd. het meeste is geborduurd met 1 draadje splijtgaren en het heeft me verscheidene dagen gekost om af te maken. onderaan was een stukje met een print van paarse en lila bloemen. die heb ik geborduurd in de cast on stitch met #8 perlé garen en de hartjes in geel met een knoopjessteek. de hoge bloemen zijn gedaan met 7 mm zijdelint en de bladeren zijn van #5 perlé garen met de naald geweven.
dinsdag 23 juni 2009

hoera 9 jaar

our 2 cats will turn 9 tomorrow, June 24. 9 years old. its so hard to believe! congratulations Casper & Minoes.
morgen, 24 juni, zijn onze 2 katten jarig. 9 jaar, ongelofelijk! gefeliciteerd Casper & Minoes.it doesn't happen often, but I finished one of my ufo's. this was an original stained glass pattern that I altered for working in fabric. I made the lead strips from purple fabric.
het gebeurt niet vaak, maar nu heb ik een van mijn ufo's afgemaakt. dit was een origineel glas in lood patroon dat ik heb veranderd om van stof te kunnen maken. Ik heb de loodstrookjes van paarse stof gemaakt.
vrijdag 19 juni 2009

a pumpkin rr block and 2 purple fibermails

here I've embroidered another segment of the pumpkin. the vines are perl yarn fly stitches with wooden beads with a rayon floss spider web . both seam treatments, left and right, are feather stitch variations.
hier ben ik een tweede segment van de pompoen geborduurd. de ranken zijn gedaan in vlieg steek met perlé garen en houten kraaltjes. erin een spinneweb van rayon garne. beide zomen, links en rechts, zijn gedaan met variaties op de taksteek.


two fibercards for the purple swap on the fibermail yahoo group.
each card has a quote.
1) the fairest thing in nature, a flower, still has its roots in earth and manure.
D. H. Lawrence
2) all you need ... a house full of books and a garden full of flowers
Andrew Lang
twee textielkaarten voor de paarse swap van de fibermail yahoo groep.
iedere kaart heeft een aanhaling. vertalingen:
1) het mooiste ding in de natuur, een bloem, heeft nog altijd zijn wortels in aarde en
mest D. H. Lawrence
2) alles wat je nodig hebt ... een huis vol boeken en een tuin vol bloemen
Andrew Lang

woensdag 10 juni 2009

I'm back online

I've been off line for a while because my laptop needed a new hard disc. I used my extra time for stitching. For Tegendraads we were making tullip themed AA's (album amicorum) for Bernadeth. this is the one I made for her. if you want to see the other AA's made, click here.
Ik ben een poosje afwezig geweest omdat mijn laptop een nieuwe harde schijf nodig had. Ik heb mijn extra tijd gebruikt om the handwerken. Voor Tegendraads moesten we een AA(album amicorum) met een tulp maken voor Bernadeth. Hier zie je de tulp die ik heb gemaakt. Voor de andere resultaten, klik hier.

I'm participating in the summer DYB cq rr. For this rr we make 6 6" blocks. Each participant embellishes a whole block in the summer theme and after 5 months we receive 5 embellished blocks back home with one left to embellish ourselves. this is one of the 6 blocks I made. all blocks are made up from the same fabrics.
Ik doe mee aan de zomer DYB cq estafette. Hiervoor maken we 6 blokken van 15 cm2. Iedere deelneemster versiert een heel blok in het zomer thema en na 5 maanden krijgt ieder 5 versierde blokken thuis plus eentje om zelf te doen. dit is 1 van de 6 blokken die ik heb gemaakt. alle blokken zijn gemaakt met dezelfde stofjes.In my last post I showed Janet's spider block on which I stitched a honeysuckle. I've added these 2 hollyhocks in the bottom right corner of the block. Each flower was seperately made from the same 7 mm ribbon. Next pic shows the whole block after my Ann's and my additions.
In mijn laatste post heb ik Janet's spinnenblok laten zien waarop ik een kamperfoelie had geborduurd. Ik heb deze 2 stokrozen er nog op geborduurd in de hoek rechtsonder. Iedere bloem is apart gemaakt van hetzelfde lint van 7 mm breed. De foto hierna laat het hele blok zien met het werk van Ann en mij.Today I made these two motifs to send along with a cq heart.
Vandaag heb ik deze twee motieven gemaakt om mee te sturen met een cq hart.Finally my stitching on Cindy's pumpkin. Because of the shape its kinda hard to scan properly. I've done one segment, I want to do a second segment before sending it on. This round robin block is literally round.
Als laatste mijn werk op Cindy's pompoenblok. Vanwege de vorm is het wat moeilijk om dit fatsoenlijk te scannen. Ik heb 1 segment gedaan en wil nog een tweede doen voor ik 'm doorstuur. Dit blok is letterlijk rond!
For the purple swap on fibermail I received these 2 cards. The braided one is made by Lucia and the flower on is done by Aly.
Vanwege de paarse ruil op fibermail heb ik deze 2 kaarten ontvangen. De gevlochten kaart is gemaakt door Lucia, de kaart met de bloemen door Aly.


donderdag 4 juni 2009

what I've been up to

this month's fabric page was for Janny and her theme was vintage. I didn't know how to interpret this theme so I asked Gerry for advice. her explanation made me think of 'nostalgic'. that made me think of the children's books my parents used to read to my brother and me. I still have a collection of those. so I looked them through for a fitting picture, which I copied and embroidered using 4 shades of one color onto handdyed cotton of the same color. Janny I'm glad you like the result.
deze maand was het mijn beurt om voor Janny een textielpagina te maken. haar thema is vintage. ik wist niet wat ik daarvan moest denken dus vroeg ik Gerry om raad. naar aanleiding van haar uitleg heb ik besloten voor nostalgie te gaan. ik moest denken aan de boekjes van van de Hulst die mijn ouders mijn broer en mij vroeger voorlazen. ik heb er zelf een stel van dus heb ik ze doorgebladerd op zoek naar een geschikte afbeelding. die heb ik overgenomen en geborduurd in 4 tinten van 1 kleur op handgeverfde katoen in dezelfde kleur. Janny ik ben blij dat het naar je zin is geworden.

here I've been working on Janet's spiders and webs rr block. the honeysuckle on my balcony had started to flower and that inspired me to embroider them onto the block.
hier heb ik zitten borduren op Janet's spinnen en webs rr blok. de kamperfoelie op mijn balkon is begonnen te bloeien en dat inspireerde me om ze ook op het blok te borduren. komt goed uit op het zwart.

maandag 1 juni 2009

stumpwork toadstools for Meg

this is the pad I made for the caps of the toadstools.. I'm using variegated perl cotton for the needle lace.
dit is de ondergrond die ik gebruik om de hoedjes van de paddestoelen te maken. ik gebruik gemeleerd perlé garen voor het naaldkant.

motif I made onto Meg;s autumn block
motief dat ik heb gemaakt voor het blok van Meg.


our kitties need their annual shots. this is the card I received as a reminder.
onze katten moeten hun jaarlijke enting halen, dit is de uitnodiging van de dierenarts.