zondag 14 december 2014

roadtripsjaal en uilenwanten

 The roadtrip scarf is very nice to crochet so I did 6 of them.
De roadtripsjaal is makkelijk te haken dus heb ik er 6 gemaakt.
 My niece collects owls, so I thought it would be nice to knit these fingerless gloves for her. Although the yarn came from another show it makes a nice match with this scarf.
Mijn nicht spaart uilen. Daarom leek het me leuk om deze vingerloze wanten voor haar te breien. En al kwam het garen uit een andere winkel, toch past de sjaal heel goed bij de wanten.

vrijdag 12 december 2014

Voor Jose

I found a set of cork table mats and thought it would be nice to dress them and give them to Jose and Abdul. I chose my favorite color combination of cotton thread and made these 3.
Ik vond een set kurken pannenonderzetters en dacht dat het wel leuk zou zijn om er een jasje omheen te haken en ze dan aan Jose en Abdul te geven. Ik heb mijn favoriete kleurencombinatie gekozen uit katoenen garen en maakte deze 3.


Then I decided to crochet the roadtrip scarf. It's a nice pattern to crochet. I made 6 of them. This is the one for Jose.
Toen besloot ik de roadtripsjaal te haken. Het is een prettig patroon om te haken. Ik heb er 6 gemaakt. Deze is voor Jose.
Here is Jose after a very busy day. My beautiful daughter.
Hier is Jose na een hele drukke dag. Mijn mooie dochter.
And my gorgeous granddaughter.
En mijn prachtige kleindochter.
 
 

dinsdag 28 oktober 2014

diva challenge 191

This week the diva challenges us to play with Betweed. It's been a long time since I used this one.
In her post she included a video on how to create Betweed. Go watch it, it's inspiring and makes you want to play too. Click 'diva challenges'  to get there. Anyway, I made two in a row and had fun with it. I even did the shading, something I never do.

Deze week gaan we aan de gang met Betweed voor de diva uitdaging. Het is lang geleden dat ik deze heb gebruikt. Laura had bij de uitdaging een filmpje geplaatst hoe je Betweed tekent en het ziet er werkelijk belachelijk makkelijk uit. Bekijk het eens en je wilt het beslist ook gaan tekenen. Volg de link 'diva uitdaging'  hierboven. Ik was zo lekker bezig dat ik er meteen twee heb gemaakt en ik heb zelfs schaduw toegevoegd, iets wat ik normaal gesproken nooit doe.

# 1
# 2

maandag 27 oktober 2014

`diva challenge, minoes en aisha

I'm late but I have just done my tangle for the Diva Challenge. I have played with some new to me tangles and tried to keep it open. I colored it with Neocolor watercolors and then added water.
Ik ben er laat mee maar ik heb toch nog mijn bijdrage voor de Diva Challenge gemaakt. Ik heb een paar zentangles verkend die ik nog niet eerder had gebruikt. Ik heb geprobeerd niet alles op te vullen. Vervolgens gekleurd met Neocolor aquarelkrijtjes en met water bewerkt.
Minoes loves to sleep on the stole I'm crocheting. She looks great on these colors.
Minoes heeft de stola die ik aan 't haken ben in beslag genomen. Ze komt wel heel mooi uit op deze kleuren

This time I have some pictures of Aisha and me. 
Deze keer heb ik wat foto's van Aisha en mij.

 She loves her mama
Ze houdt van haar mama.
 

woensdag 22 oktober 2014

another stole

 I'm working on this stole. A combination of the Southbay Stole and Granny stripes.
Ik ben met deze stola bezig. Een combinatie van de Southbay stola en Granny rijen.
2 soorten garen van de Wibra
haaknaald 6 mm

vrijdag 17 oktober 2014

grote blokken haken

 
A while ago I discovered CAL (crochet along) of big granny blocks.
I jumped right in. The CAL was well on it's way and each week there's a new block added.
Here you can see the blocks I've done 'til now. I've chosen bright, happy colors.
I want to turn this into a blanket for Aisha.
Een poos terug ontdekte ik een CAL (haak mee) van grote vierkanten. Ik ben er meteen aan begonnen. De CAL was al een poosje bezig dus ik heb heel wat blokken in te halen. Iedere week komt er een blok bij. Hier zie je de blokken  die ik tot nog toe heb gedaan. Ik heb voor vrolijke, heldere kleuren gekozen. Ik wil er een dekentje voor Aisha van maken.

This is the one I'm working on right now.
Ik ben nu met deze bezig.